วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.287+000-กม.288+100
ลงวันที่ 07/02/2562

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.287+000-กม.288+100 โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เป็นประธานเปิดการประชุม นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายหลักทรัพย์ มีลาภ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่ 6
หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน คณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่
ระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย


'