วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.3+655-กม.4+565
ลงวันที่ 07/02/2562

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.3+655-กม.4+565 โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เป็นประธานเปิดการประชุม นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 6 หัวหน้าหมวดทางหลวง
หัวหน้างาน คณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ระดมความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 

'