วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.160+350-กม.161+000 , กม.169+150-กม.170+350
ลงวันที่ 07/02/2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. 
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.160+350-กม.161+000 , กม.169+150-กม.170+350
โดยมี นายชัชพงศ์ อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานเปิดการประชุม นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 กล่าวรายงาน
พร้อมด้วย นายสันติ ปากดีหวาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฮมและคณะ เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 6 หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน
คณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 

'