f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
รายงานสถานการณ์ COVID-19 (16 เมษายน 2563)
ลงวันที่ 16/04/2563

รายงานสถานการณ์ COVID-19 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)  ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563


'