f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
481 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ 25/01/2562 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
482 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ 25/01/2562 17,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
483 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน 25/01/2562 37,632.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
484 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/01/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
485 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 25/01/2562 13,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
486 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 25/01/2562 20,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
487 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซ์้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
488 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 94,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
489 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/01/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
490 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/01/2562 24,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
491 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 23 รายการ 17/01/2562 52,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
492 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 17/01/2562 50,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
493 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 09/01/2562 15,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
494 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 08/01/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
495 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 225,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 481 ถึง 495 จาก 548 รายการ