f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 03/09/2563 5,325.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 03/09/2563 9,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 08/09/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 31/08/2563 83,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/09/2563 220,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/08/2563 200,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 135,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ 14/09/2563 10,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/08/2563 397,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/08/2563 26,446.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 25/08/2563 85,045.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 14/09/2563 22,400.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ 14/09/2563 31,007.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 24/08/2563 249,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 19/08/2563 147,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 548 รายการ