f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
การมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.64+875 - กม.70+875
ลงวันที่ 29/03/2567
วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายปีเนตร ร่มภักดิ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.64+875 - กม.70+875 ณ โรงเรียนบ้านหนองปกติ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

'