f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์
ลงวันที่ 02/11/2561

วิสัยทัศน์กรมทางหลวง    
             
   "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง    เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน"

วิสัยทัศน์แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย)
             มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน


'