f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน โคกใหญ่-วังยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.29+565-กม.33+410 07/05/2567 คค 06038/30/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 งานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+300 - กม.35+040 23/04/2567 คค 06038/24/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา-นาปอ ระหว่าง กม.29+573-กม.29+750 และทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ระหว่าง กม.16+725-กม.17+275 18/04/2567 คค 06038/20/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 2 ระหว่าง กม.85+482-กม.86+297 11/04/2567 คค 06038/14/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ.เลย 1 แห่ง 10/04/2567 คค 06038/1/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 ค่าแบตเตอรี่ 1 รายการ 03/01/2567 555/30/67/12 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.392+000-กม.392+692 18/10/2565 ลย.2/23/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน สานตม-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+890 26/10/2565 คค 06038/11/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานจ้างเหมาทำการงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ ที่ กม.28+978 05/10/2565 คค 06038/3/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานจ้างเหมาทำการงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองบง-ภูสวรรค์ ระหว่าง กม.374+830 04/10/2565 คค 06038/2/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโป่งชี แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ.เลย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ด่านดู่-โคกงาม ที่ กม.321+964 RT. ภายในบริเวณหมวดทางหลวงโป่งชี 28/09/2565 คค 06038/1/2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 จ้างซ่อมไดชาร์จ/อัดสายไฮดรอลิค 02/06/2565 555/-/65/72 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 จ้างซ่อมหม้อน้ำ 02/06/2565 555/-/65/71 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 02/06/2565 555/30/65/70 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 02/06/2565 555/30/65/69 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 147 รายการ