f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2567 ถึงเดือน มี.ค.2567 17/04/2567 - แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม ปี 2567 (งานเงินทุน) 04/04/2567 ไตรมาสที่ 2 มกราคม-มีนาคม ปี 2567 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม ปี 2567 (งานเงิทุน) 01/10/2566 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม ปี 2567 (งานเงิทุน) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 รายไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน ปี2566 (งานเงินทุน) 01/07/2566 รายไตรมาสที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน ปี 2566 (งานเงินทุน แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 รายไตรมาสที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ปี 2566 (งานเงินทุน) 01/04/2566 รายไตรมาสที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ปี 2566 (งานเงินทุน แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 รายไตรมาสที่ 2 มการาคม-มีนาคม 2566 (งานเงินทุน) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 01/01/2566 รายไตรมาสที่ 2 มการาคม-มีนาคม 2566 (งานเงินทุน) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 รายไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 (งานเงินทุน) วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 06/01/2566 ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม -ธันวาคม 2566 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 รายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 28/09/2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 รายไตรมาส 4 กรกฎาคม-กันยายน 2565 01/07/2565 รายไตรมาส 4 กรกฎาคม-กันยายน 2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) 11/07/2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 2565 12/04/2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 2565 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 06/01/2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 รายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 2564 01/07/2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม-กันยายน 2564) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 01/04/2564 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 01/01/2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 111 รายการ