f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สานตม-โคกใหญ่ ระหว่าง กม.๑๓+๓๘๕-กม.๑๔+๙๘๕ 16/05/2567 คค 06038/37/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.๑๙+๑๗๕-กม.๒๐+๖๐๐ 16/05/2567 คค 06038/36/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
3 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน โคกใหญ่-วังยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.29+565-กม.33+410 16/05/2567 คค 06038/38/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
4 งานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+300 - กม.35+040 02/05/2567 คค 06038/35/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
5 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา-นาปอ ระหว่าง กม.29+573-กม.29+750 และทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ระหว่าง กม.16+725-กม.17+275 01/05/2567 คค 03068/34/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
6 งานจ้างเหมาทำการ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ตอน 2 ระหว่าง กม.85+482-กม.86+297 22/04/2567 คค 06038/33/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
7 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอน อาฮี-ท่าลี่ ระหว่าง กม.2+520-กม.5+495 22/04/2567 คค 06038/28/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
8 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.390+060-กม.391+230 22/04/2567 คค 06038/29/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
9 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน โคกใหญ่-วังยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.29+565-กม.33+410 22/04/2567 คค 06038/30/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
10 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา-นาปอ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+230-กม.21+900 และ กม.29+150-กม.29+533 22/04/2567 คค 06038/32/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
11 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปากคาน-อาฮี ระหว่าง กม.55+455-กม.58+100 และทางหลวงหมายเลข 2480 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเหือง ระหว่าง กม.0+000-กม.0+247 22/04/2567 คค 06038/31/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
12 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) จ.เลย 1 แห่ง 22/04/2567 คค 06038/27/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
13 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 3 ระหว่าง กม.387+420-กม.387+452 17/04/2567 คค 06038/26/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน โคกใหญ่-วังยาว ระหว่าง กม.22+800-กม.27+000 17/04/2567 คค 06038/25/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 งานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่ - นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+300 - กม.35+040 11/04/2567 คค 06038/24/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 151 รายการ