f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
Loei2 (Dansai) Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมันบำรุงรักษาทางเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทางอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/05/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงฯ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทล.2195 ตอนเชียงคาน-ปากคาน ระหว่าง กม.11+450-กม.15+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/05/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงฯ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทล.2195 ตอนเชียงคาน-ปากคาน ระหว่าง กม.11+450-กม.15+000 เปลี่ยนแปลงแผน
3 26/04/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอนควบคุม 0101 ตอน สานตม - โคกใหญ่ ระหว่าง กม.13+385 - กม.14+985 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/04/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.19+175-กม.20+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/03/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2399 ตอน โคกใหญ่ - วังยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.29+565 - กม.33+410 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/03/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2099 ตอน อาฮี - ท่าลี่ ระหว่าง กม.2+520 - กม.5+495 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/03/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 1328 ตอน แสงภา-นาปอ ระหว่าง กม.29+573-กม.29+750 และทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ระหว่าง กม.16+725-กม.17+275 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 27/03/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+300 - กม.35+040 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/03/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน ปากคาน-อาฮี ระหว่าง กม.55+455-กม.58+100 และทางหลวงหมายเลข 2480 ตอน ทางเข้าสะพานแม่น้ำเหือง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+247 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 27/03/2567 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน หนองบง-ภูสวรรค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.390+060 - กม.391+230 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 169 รายการ