f
title
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
PHETCHABUN2 (BUENGSAMPHAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มุ่งมั่นบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานงานทาง เพื่อความพอใจแก่ผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 10/02/2564 230,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 10/02/2564 220,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ 10/02/2564 193,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 24 รายการ 10/02/2564 54,115.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 รายการ 08/02/2564 45,718.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 08/02/2564 7,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 08/02/2564 9,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 08/02/2564 5,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/02/2564 99,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/02/2564 18,287.04 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 08/02/2564 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 10/02/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 01/02/2564 53,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 01/02/2564 36,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน) งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นกำเนิดซับสมอทอด ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ที่ กม.139+600LT. 17/03/2564 9,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 645 รายการ