f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
เนื้อหาเพจ
ค้นหา
ลำดับ ชื่อเนื้อหาเพจ วันที่แสดงผล
1 คณะผู้บริหารปัจจุบัน 31/03/2566
2 โครงสร้างผู้บริหาร 31/03/2565
3 ทำเนียบผู้บริหารแขวงทางหลวงเลยที่ 1 17/01/2565
4 ฝ่ายบริหาร 13/01/2565
5 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 01/10/2564
6 คู่มือแขวงการทาง 20/04/2564
7 คู่มือคำแนะนำหลักเกณฑ์ การวางแผนการปฏิบัติงานบำรุงปกติ หมวดการทาง 20/04/2564
8 คู่มือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง 20/04/2564
9 คู่มือปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง เรื่องการควบคุมดูแลรักษาทางหลวง พ.ศ.2535 20/04/2564
10 คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง 20/04/2564
11 คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงาน ภูมิทัศน์ทางหลวง 20/04/2564
12 คู่มือผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขตทางฯ 20/04/2564
13 คู่มือซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง 20/04/2564
14 กรณีเกิดภัยพิบัติ 20/04/2564
15 ?? ?? ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดเลย???? 01/04/2564