f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 10/04/2567 การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
2 10/04/2567 การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
3 10/04/2567 การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม โดยก่อสร้างสะพานลอยและสร้างทางขนานบริเวณชุมชน
4 27/12/2564 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดเลย
5 03/12/2564 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
6 03/12/2564 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
7 03/12/2564 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
8 03/12/2564 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
9 03/12/2564 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
10 26/08/2564 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Room
11 23/08/2564 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทาง
12 21/08/2564 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานสัญญา
13 05/07/2564 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
14 23/06/2564 ประชุมติดตามงานโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 22/06/2564 ประชุมหารือแนวทางการวางท่อประปาโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564