f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 27/12/2564 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดเลย
2 03/12/2564 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
3 03/12/2564 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
4 03/12/2564 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
5 03/12/2564 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
6 03/12/2564 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
7 26/08/2564 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Room
8 23/08/2564 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทาง
9 21/08/2564 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานสัญญา
10 05/07/2564 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
11 23/06/2564 ประชุมติดตามงานโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 22/06/2564 ประชุมหารือแนวทางการวางท่อประปาโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 22/06/2564 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14 21/06/2564 ประชุมการติดตามงานภารกิจหมวดทางหลวง และการติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา
15 14/06/2564 ประชุมติดตามงานโครงการก่อสร้าง ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564