f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
หน้าที่ความรับผิดชอบแขวงทางหลวงเลยที่่ 1
ลงวันที่ 15/11/2561

       แขวงทางหลวงเลยที่ 1 มีหน้าที่บำรุงรักษาเส้นทางในความรับผิดชอบ อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 

เส้นทางให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทางหลวง

 


'