f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ทำเนียบผู้บริหารแขวงทางหลวงเลยที่ 1
ลงวันที่ 17/01/2565
 

ลำดับที่

รายนาม

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 

1

นายโสภณ        นิตตะโย

14 ก.ย. 2495 - 1 ม.ค. 2496

2

นายโชติ           ชื่นกลิ่น   1 ม.ค. 2496 - 16 ม.ค. 2499

3

นายสมพร        สายเกษม   16 ม.ค. 2499 - 19 ม.ค. 2500

4

นายสง่า           จันทร์จือมาศ 19 ม.ค. 2500 - 1 พ.ค. 2501

5

นายวิเชียร         เอนกอนันต์ 1 พ.ค. 2501 - 17 มิ.ย. 2503

6

นายแวว            บูรณภักดี    17 มิ.ย. 2503   - 15 มี.ค. 2505

7

นายศรศรี          แก้วคำเสนาะ    15 มี.ค. 2505 - 2 ส.ค. 2514

8

นายโสภณ         ศิริพันธ์     2 ส.ค. 2514 - 1 ต.ค. 2519

9

นายบุญโชค       เทพทิม     1 ต.ค. 2519 - 28 ก.พ. 2523

10

นายสมศักดิ์       อาจองค์     28 ก.พ. 2523 - 3 เม.ย. 2528

11

นายวันชัย         เพชรเครือ    3 เม.ย. 2528 - 18 ต.ค. 2532

12

นายวิเวก          พรหมสาขา ณ สกลนคร 18 ต.ค. 2532 - 7 ต.ค. 2537

13

นายสุรวุฒิ         ตรุยานนท์  

7 ต.ค. 2537 - 16 พ.ย. 2541 

14

นายอำพล        เหมะวรรณกูร                  

16 พ.ย. 2541

-

11 ธ.ค. 2544

15

นายจเร           ชาลาธราวัฒน์ 11 ธ.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2549

16

นายณัฐพงษ์     ตรีวัชตรานนท์ 2 ต.ค. 2549 - 15 ก.พ. 2553

17

นายสุวิทย์        พิกุลทอง 15 ก.พ. 2553 - 18 พ.ค. 2553

18

นายธวัชชัย      พรหมวิชัย 19 พ.ค. 2553 - 2 ก.พ. 2555

19

นายศุภกฤต     สีบุญลำ 2 ก.พ. 2555 - 1 ธ.ค. 2555

20

นายสมเกียรติ   เพ็งรัตน์ 9 ม.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558

21

นายทองธนา    ตันติอาภากุล 24 มิ.ย. 2559

-

30 มิ.ย. 2560

22

นายสุมิตร       อนุนิวัฒน์                   1 ก.ค. 2560 

-

18 ธ.ค. 2563

23

นายนิพันธ์    ใหญ่อรุณ 25 ธ.ค. 2563

-

11 ม.ค. 2565

24

นายกิติภูมิ    ขาวพลศรี 17 ม.ค. 2565

-

ปัจจุบัน

 

 


'