f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ระยะทางในความควบคุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1
ลงวันที่ 15/11/2561

รับผิดชอบทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่เขตจังหวัดเลย รวมทั้งหมด 17 สายทาง 24 ตอนควบคุมระยะทางจริง 610.469 กม. 

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 762.690 กม.  ปริมาณงาน WORKLOAD 2,442.848

 

 


'