f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานสัญญา
ลงวันที่ 21/08/2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานสัญญาที่ ลย.1/46/2564 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหิน - เอราวัณ ระหว่าง กม.0+170 - กม.1+180


'