f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
ลงวันที่ 03/12/2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เป็นประธานการประชุม โครงการมีส่วนร่ร่วมของประชาชน โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.3+400 - กม.3+659 เพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ ศาลาการเปรียญวัดประชานิมิต ชุมชนบ้านภูบ่อบิด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


'