f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
ลงวันที่ 03/12/2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น.  นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นายชำนาญ มาตราหัวหน้าหมวดทางหลวงวังสะพุง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ( การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยง เมืองเลย จ.เลย โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดินดำ เป็นประธานการประชุม ณ วัดอัมพวัน หมู่ 4 บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


'