f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
ลงวันที่ 03/12/2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม - เชียงคาน ระหว่าง กม.173+075 - กม.175+700 เพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาส ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมี นายปริญญา ตันสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงคาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


'