f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
ลงวันที่ 03/12/2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นายเจริญ แสงอรุณ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ( ฝ่ายปฏิบัติการ ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ปากชม - เชียงคาน ระหว่าง กม.147+750 - กม.155+440 เพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมี นายกองโท เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย


'