f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับโครงการทางหลวง
ลงวันที่ 03/12/2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.  นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอน ชมเจริญ - ปากชม ระหว่าง กม.52+285 - กม.62+245 เพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาส ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมี นายกองโท เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนครหงษ์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย


'