วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
โครงการปลูกจิตสํานึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
ลงวันที่ 10/11/2565

ด้วยสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการปลูกจิตสํานึก และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธํารงไทย” โดยจัดทําสื่อสาระการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทย ในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เพื่อเป็นการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาและความสําคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติไทย


'