f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นการแสดงกตัญญุตาถวายสักการะ
ลงวันที่ 19/01/2566

วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นการแสดงกตัญญุตาถวายสักการะ และเผยแพร่หลักธรรมคำสอนสู่ประชาชนให้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข


'