f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ลงวันที่ 18/01/2566
นายสมใจ ขาวพลศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้
นายพงษ์ศักดา แก้งคำ หัวหน้างานปรับซ่อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ ลำห้วยน้ำหมาน ต.กุดป่อง
อ.เมืองเลย จ.เลย

'