วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเลยที่ 1
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62010008473
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ ๑ งานผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1,160 ต้น
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,350,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 07/01/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ